Koneluokitus


Työkoneiden pakokaasupäästöjä määrää Stage-luokitus

Euroopassa työkoneiden pakokaasupäästöjä säädellään Stage-luokituksella, joka muistuttaa raskaiden ajoneuvojen EURO-luokitusta. Stage-luokitus tuli käyttöön vuonna 1997 voimaan tulleella direktiivillä (97/68/EY).

Suomessa viimeisin Stage-direktiivi on pantu täytäntöön asetuksella 398/2005. Päästöt, joita Stage-luokituksessa pääasiassa säädellään, ovat:

  • hiilivedyt
  • häkä (hiilimonoksidi, CO)
  • pienhiukkaset
  • typenoksidit (NOx)

Viimeisimmissä vaiheissa (Stage III ja IV) myös ammoniakkipäästöt on huomioitu.

MoottoriluokkaNettoteho (P)VoimaantuloHiilimonoksidi (CO)Hiilivedyt (HC)Typen oksidit (NOx)Partikkelit (PM)
 kW g/kWhg/kWhg/kWhg/kWh
Stage I      
A130 ≤ P ≤ 5601/19995,01,39,20,54
B75 ≤ P ≤ 1301/19995,01,39,20,70
C37 ≤ P ≤ 754/19996,51,39,20,85
Stage II      
E130 ≤ P 5601/20023,51,06,00,2
F75 ≤ P ≤ 1301/20035,01,06,00,3
G37 ≤ P ≤ 751/20045,01,37,00,4
D18 ≤ P ≤ 371/20015,51,58,00,8

Stage I -standardit tulivat voimaan 1999 dieselmoottoreille varustetuille työkoneille. Stage II tuli voi-maan vuosien 2001-2004 aikana, moottoritehosta riippuen. Stage II:sta lähtien säädellään muun muassa puskutraktoreiden, kaivukoneiden, lumiaurojen sekä tienhoitokoneiden päästöjä.

MoottoriluokkaNettoteho (P)VoimaantuloHiilimonoksidi (CO)Hiilivedyt (HC)Hiilivedyt + typen oksidit (HC + NOx)Typen oksidit (NOx)Partikkelit (PM) 
 kW g/kWhg/kWhg/kWhg/kWh 
Stage III A       
H130 ≤ P ≤ 5601/20063,5-4,0-0,2
I75 ≤ P ≤ 1301/20075,0-4,0-0,3
J37 ≤ P ≤ 751/20085,0-4,7-0,4
K19 ≤ P ≤ 371/20075,5-7,5-0,6
STAGE III B       
L130 ≤ P ≤ 5601/20113,50,19-2,00,025
M75 ≤ P ≤ 1301/20125,00,19-3,30,025
N56 ≤ P ≤ 751/20125,00,19-3,30,025
P37 ≤ P ≤ 561/20135,0-4,7-0,025

Stage III on jaettu kahteen alavaiheeseen: III A ja III B. Nämä vaiheet ovat tulleet voimaan, koneen moottoritehosta riippuen vuosina 2006-2013. Vaiheen III B tiukat hiukkasraja-arvot ovat aiheuttaneet sen, että käytännössä Stage III B vaatimukset täyttävästä työkoneesta pitää löytyä hiukkassuoda-tin.

Stage IV tuli voimaan vuonna 2014.

MoottoriluokkaNettoteho (P)VoimaantuloHiilimonoksidi (CO)Hiilivedyt (HC)Typen oksidit (NOx)Partikkelit (PM)
 kW g/kWhg/kWhg/kWhg/kWh
Stage IV      
Q130 ≤ P ≤ 5601/20143,50,190,40,025
R56 ≤ P ≤ 13010/20145,00,190,40,025

Stage IV:ssä kiristyivät typenoksidien päästörajat, joka aiheuttaa sen, että päästäkseen päästörajoi-hin työkoneeseen pitää olla asennettuna pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Tällä hetkellä yleisin ratkaisu lienee SCR-jälkikäsittely (urealiuos).

Yhteenveto Stage-vaiheista voimaantulovuosineen:
Stage I1999
Stage II2001-2004 moottoritehosta riippuen
Stage IIIA2006-2007 moottoritehosta riippuen
Stage IIIB2011-2013 moottoritehosta riippuen
Stage IV2014

Työkoneiden melutaso

Työkoneiden melutason rajoittaa direktiivi 2000/14/EY, jota muutettiin joiltakin osilta vuonna 2005 (direktiivi 2005/88/EY) mutta melutasot jäivät edelleen voimaan. Suomessa direktiivit on sovitettu kansalliseen lainsäädäntöön asetuksella 621/2001.

Asetuksen piiriin kuuluvat monet työkoneet, kuten esimerkiksi tiehöylät, kaivukoneet, asfaltinlevitti-met, jyrät ja puskutraktorit. Melurajat vaihtelevat konetyypin ja moottoritehon mukaan.

Lähteet

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 97/68/EY, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polt-tomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsää-dännön lähentämisestä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0068&from=FI

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupääs-töjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0014&from=fi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/88/EY, ulkona käytettävien laitteiden melupääs-töjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2000/14/EY muuttamisesta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0088&from=FI

Finlex: Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (398/2005)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050398

Finlex: Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010621

Motivan hankintapalvelu: Työkoneet
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tyokoneet


Palvelun on tuottanut Koneyrittäjät ry ja Infra ry. Sisällön kopioiminen ilman lupaa on kielletty. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.